Tuesday, June 7, 2011

Pro Forma Semester Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Islam)

WAJ3114 BINA INSAN GURU -(BIG) FASA 2


Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

(Bina Insan Guru)

Nama Kursus

Bina Insan Guru - (BIG) Fasa 2

(Teachers Human Build-Up – Phase 2)

Kod Kursus

WAJ3114

Kredit

NCP

Jam Kontak

10 Jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Kedua

Hasil Pembelajaran

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan

2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti.

3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.

4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.

5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif.

This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. The course emphasises on the balanced teacher self development, teacher relationship with community and honesty, creativity and innovative.Tajuk

Kandungan

Jam

1. Ceramah/ Bengkel

Tema Ceramah/ Bengkel/ Seminar

· Pembinaan Insan Guru yang Seimbang.

- Guru sebagai insan mulia.

- Kualiti peribadi dan professionalisma seorang guru.

- Pembelajaran berterusan dan seluas hayat.

· Guru dan Hubungan Komuniti.

- Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan.

- Guru sebagai agen perubahan masyarakat.

- Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan.

· Guru dan akauntabiliti profesionalisma

- Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia.

- Guru reflektif menjana keberkesanan tugas.

- Etika dan moral professional.

- Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru.

Menghadiri satu ceramah / bengkel / seminar berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Kerohanian dan akhlak keguruan

· Memahami domain pembangunan diri yang seimbang.

· Memahami konsep nilai dan etika keguruan.

· memahami citra diri insan guru.

· Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti

· Memahami konsep nilai dan etika keguruan.

· Memahami kepentingan mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.

· Memahami kepentingan membangunkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Berakauntabiliti dan amanah

· Memahami konsep akauntabiliti professional keguruan.

· Membina komitmen dalam pelaksanaan peranan guru sebagai pendidik, pembimbing dan Pembina akhlak.

· Membina pemikiran proaktif terhadap keperluan dan kepentingan perkhidmatan pendidikan.

· Membina kesedaran sosial dan perkhidmatan.

· Memahami konsep dan kepentingan pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan.

3

2. Aktiviti Kemasyarakatan

· Jenis Khidmat Kemasyarakatan.

- khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas)

- bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)

- gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan).

· Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti.

- kelas tambahan

- klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.

- kem motivasi dan kerjaya

- kempen kesedaran pendidikan.

Amali

Merancang dan melaksanakan salah satu daripada jenis aktiviti kemasyarakatan yang ditetapkan dengan mengaplikasikan kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Berjiwa merdeka dan perkasa.

· Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.

· Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Kerohanian dan akhlak keguruan.

· Memahami konsep nilai dan etika keguruan.

· Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

· Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti.

· Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab.

· Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

Berakauntabiliti dan amanah.

· Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

· Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran.

· Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.

· Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.

Kreatif dan inovatif.

· Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

· Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti.

· Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan.

Catatan:

Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti yang berbeza dalam ketiga-tiga siri khidmat masyarakat yang dikendalikan mengikut semester dan mesti terlibat dalam kedua-dua jenis aktiviti kemasyarakatan.

7

Jumlah

10

Pentaksiran dan Penilaian

100% berdasarkan kerja kursus

Rujukan

Asas

Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan, Selangor.

Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur.

Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah: Jakarta.

Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice Hall, Inc.

West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill.

Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan

Tambahan

Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam

Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur.

Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur.

Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya.

Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education.

WAJ3109 KOKURIKULUM-PERMAINAN

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

Nama Kursus

Kokurikulum – Permainan

(Cocuriculum – Games)

Kod Kursus

WAJ3109

Kredit

1 (0+1)

Jam Kontak

30

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Dua

Hasil Pembelajaran

1. Menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan

permainan di sekolah;

2. Menguasai pengetahuan dan kemahiran asas permainan ;

3. Membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam permainan; dan

4. Membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti permainan.

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengetahuan umum: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia; pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan; mengenali, latihan dan taktik permainan; pengukuhan kemahiran dalam permainan; pengurusan padang/ gelanggang dan pasukan; pengelolaan pertandingan.

The course focusses general knowledge: history of games in Malaysia and International level; introduction on equipment, court and rules and regulation of games; knowing, training and tactical of games; games enrichment; management of court/ field and team; organizing competition.

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Pengenalan

· Sejarah

- Malaysia

- Antarabangsa

· Peralatan dan ukuran Gelanggang

2

2

Kemahiran Asas

10

3.

Asas Kejurulatihan

· Peralatan dan ukuran

· Gelanggang.

· Kaedah latihan

· Strategi permainan

· Teknik latihan

· Program latihan

6

4

Asas Kepegawaian

· Undang-undang

6

5

Pengurusan dan Pengelolaan

· Pengurusan gelanggang

· Pengurusan pasukan

· Pengelolaan pertandingan

6

JUMLAH

30

Pentaksiran

Amali 80%

Tugasan (Kumpulan) 20%

Bacaan Asas

MSSM, (terkini). Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan

Rujukan

Tambahan

Wee Eng Hoe, 1995. Gerak kerja kokurikulum (Sukan), Shah Alam: Fajar Bakti

Wee Eng Hoe, 1995. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan, Shah Alam: Fajar Bakti.

Nota:

i. Pilih SATU permainan sahaja. IPG boleh memilih permainan mengikut

kepakaran dan kemudahan yang ada di IPG

ii. Permainan yang dicadangkan dalam sukatan pelajaran: Bola Keranjang,

Badminton, Hoki, Bola Sepak, Bola Jaring, Bola Baling, Kriket Kancil,

Memanah, Pingpong, Sepak Takraw dan Tenpin Boling

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

Nama Kursus

Kokurikulum – Persatuan

(Cocuriculum – Societies)

Kod Kursus

WAJ3113

Kredit

1 (0+1)

Jam Kontak

30

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Dua

Hasil Pembelajaran

1. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai

profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan;

2. Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan

keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO

Persatuan;

3. Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif secara

berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan; dan

4. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak.

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah; perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiran asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.

The course focuses on the introduction and concept of society; management; history; development and importance; classification of society; basic skills; preparation, implementation and evaluation of project.

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Pengurusan Persatuan

 • Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK
 • Menyediakan minit mesyuarat
 • Merancang aktiviti persatuan
 • Menyediakan garis panduan persatuan

2

2

Pengenalan Konsep / Teori

 • Definisi
 • Konsep / teori
 • Ciri-ciri

- Mengetahui definisi dan konsep/ teori

- Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan

2

3

Identiti Persatuan

 • mereka cipta identiti persatuan

- logo; moto; dan lagu persatuan

2

4

Pelaksanaan Aktiviti

Perancangan & Pengurusan

 • Penyediaan kertas kerja;

i. Menubuhkan jawatankuasa kerja

§ Pengerusi

§ Setiausaha

§ Bendahari

§ Ahli Jawatankuasa

ii. Menjalankan mesyuarat jawatankuasa

iii. Menentukan anggaran perbelanjaan

iv. Menentukan tarikh, masa dan tempat aktiviti

v. Mengumpul maklumat

vi. Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan

vii. Menyediakan edaran / jemputan

Pelaksanaan

i. Persediaan projek / program

ii. Latihan

iii. Persembahan

10

14

JUMLAH

30

Pentaksiran

Teori 10%

Projek 70%

Sahsiah 20%

Bacaan Asas

Ab. Alim bin Abdul Rahim, (1994). Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti

Kamisah Sharif, (1995). Kokurikulum. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise

Rujukan

Tambahan

Kementerian Pendidikan Malaysia, (1990). Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka.

WAJ 3104 LITERASI BAHASA MELAYU

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

(Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

Nama Kursus

Literasi Bahasa Melayu

(Malay Language Literacy)

Kod Kursus

WAJ 3104

Kredit

2(2+0)

Jam Interaksi

60 jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama/Kedua

Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan dan menghuraikan Teori Pemerolehan Bahasa, Konsep KIA2M, kemahiran-kemahiran Asas KIA2M, Prinsip dan Kriteria Pemilihan Bahan Penhgajaran dan pembelajaran KIA2M.

2. Membina bahan elektronik dan bukan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran KIA2M.

3. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran nKIA2M dalam mata pelajaran Muzik, Seni Visual, dan Pendidikan jasmani.

4. Menilai dan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M kepada murid-murid yang pelbagai latar belakang.

Sinopsis

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa, hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis, strategi pengajaran dan pembelajaran, kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis, jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis, penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik, seni visual, pendidikan jasmani dan kesihatan, pemilhan, pembinaan, dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

This course describes about language acquisition theory, its relationship with teaching and learning, Focuses wil be onreading and writing remedial on teaching and learning strategy, reading and writing remedial basic skills; types of reading and writing basics skills activities; reading and writing in music education, visual arts, and physical education and health science selection, development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities.

Amali

Bil

Tajuk

Jam

1

Melaksanakan Aktivit Prabacaan

· Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Penglihatan

· Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Pendengaran

· Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata

4

2

Bengkel Asas Membaca; Kaedah Fonetik

· Latihan Menyembunyikan Huruf dan Asosiasi Benda dengan Bunyi Huruf

· Latihan Membatang Suku Kata dan Perkataan

· Latihan Membaca Frasa dan Ayat

· Latihan Menggunakan Bahan Bantu Belajar untuk Melaksanakan Kaedah Fonik

4

3

Bengkel Asas membaca: Kaedah Abjad

· Menyebut Nama huruf Abjad a hingga z; Huruf Besar dan Huruf Kecil

· Latihan Menyebut Suku kata V dan KV

· Latihan Mengeja Suku Kata, Perkataan dan Frasa

· Latihan Membaca Ayat

· Menggunakan bahan Bantu Belajara yang sesuai

4

4

Bengkel Asas Membaca; Kaedah Pandang dan Sebut

· Latihan Menyebut Perkataan

· Latihan Mencerakinkan Perkataan Menjadi Suku Kata

· Latihan Membina dan Membaca Ayat

· Menggunakan Bahan Bantu Belajar yang sesuai

4

5

Bengkel Aktiviti Pratulisan

· Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Jari, Tangan dan Mata

· Melaksanakan AktivitiMembuat Corak, Menyambung Titik, Memadamkan Bentuk, dan lain-lain

· Melaksanakan Aktiviti Membentuk Huruf

6

Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis

· Menulis Huruf Kecil dan Huruf Besar dari a hingga z di Atas Kertas Berkotak, Bergaris Empat, Bergaris Tiga, dan bergaris Satu

· Melaksanakan Aktiviti Susulan seperti Memadankan Huruf Kecil dengan Huruf Besar, Menyesuaikan Nama Huruf dengan Huruf, memadankan Nama Huruf dengan Bunyi Huruf

· Melaksanakan Aktiviti Menulis Huruf Mengikut Urutan, Mengisi tempat Kosong dengan huruf yang Tertinggal dan Lain-lain

· Latihan Menulis Suku Kata, Perkataan dan Ayat Tunggal

4

7

Bengkel Penyerapan Pemulihan dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

· Menyebut Nama Huruf Mengikut Melodi

· Mengeja Perkataan Satu dan Dua Kata-kata Mengikut Melodi

· Membuat aktiviti pergerakan badan

4

8

Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

· Mengeja dan Menyebut Perkataan Berdasarkan gambar yang Dilukis, Kraf, Kolaj dan Ukiran yang Dihasilkan

4

9

Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

· Aktiviti Bermain dengan Huruf dan Perkataan Secaara Lokomotor

· Pemainan Mengeja

· Permainan Membentuk Ayat

4

10

Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bukan Elektronik

· Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Permainan Bahasa, Pemintal Lidah, Pasangan Minimal

· Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Lakonan

4

12

Bengkel pembelajaran Secara Individu, Berpasangan dan Berkumpulan

· Simulasi Pembelajaran Secara Individu

· Simulasi Pembelajaran Secara Berpasangan

· Simulasi Pembelajaran Secara Berkumpulan

4

Bil

Tajuk

Jam

13

Bengkel Pembinaan bahan Pemulihan dengan Power Point

· Membina Bahan Pemulihan dengan Penekanan Terhadap Aspek Persembahan dengan Kelas Pemulihan

4

14

Bengkel Membuat Rakaman Bunyi-bunyian dengan Menggunakan Alat Perakan Digital

· Membuat Rakaman Bunyi Alam

· Membuat Rakaman Bunyi Mekanikal

· Membuat Rakaman Bunyi dengan Abjad

15

Seminar dan pameran bahan Pemulihan bahasa Melayu

· Mengadakan seminar

· Mengadakan pameran

4

JUMLAH

30

Penilaian

Kerja Kursus

· Pembentangan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran : 60%

· Ujian/Kuiz : 40%

Rujukan Asas

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia(2006)

Buku panduan Pelaksanaan Kelas Intervensi. Kuala Lumpur

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006)

Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) – Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006)

Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) – Pendidikan Muzik. Kuala Lumpur

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006)

Program kelas intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kuala Lumpur

Rujukan Tambahan

Azman Wan Cik (peny) 1989. Mengajar Bahasa Malaysia.Jilid 1

Perkaedahan.Kuala Lumpur

Abdul Hamid Mahmood (1993). Guru dan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur:

Media Printex (M) Sdn Bhd.

WAJ3105 NUMERICAL LITERACY (Literasi Nombor)

Course Pro Forma

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

Course Title

Numerical Literacy

(Literasi Nombor)

Course Code

WAJ3105

Credit

2(2+0)

Contact Hours

30 hours

Language Of Delivery

English

Prerequisite To Entry

Nil

Semester

One/ Two

Learning Outcomes

· Demonstrate their understanding to incorporate numeracy approach and strategy in their future teaching

· Explain the need to link mathematical ideas by using real life situations , concrete materials and appropriate questioning and discussion techniques

· Discuss the appropriateness of using certain methods in solving a problem or in a particular situation

Synopsis

Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and Interpretation.

Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi.

Topic

Content

Hours

1

Problem solving

· Heuristic approach (non- mechanical)

· Understanding the problem statement

· Discussion of possible analytic tools or strategies to solve

· Assessment and reasonableness of solution

· Further analysis

· Real life examples: practical activities

6

2

Operation and computation

· Means of performing calculation:

o Pencil- and- paper

o Calculators and computers

o Mental computation

o Estimations

o Manipulative materials

· Appropriate and inappropriate uses of calculators and computers

· Appropriateness: rough estimates or exact answers

6

3

Measurement

· Intuitive notions of mathematical concepts

o Practical activities with varied materials

o Direct experience

· Uncoventional instruments and non-standard units e.g feet and hands

· Metric units and conversion

· Contextual teaching : taking measurements to gather data needed to solve problem in daily life

6

4

Spatial sense

· 2D and 3D : plane and solid objects

· availability to handle, measure and use in building

· to construct from simple materials or with conventional instruments

· draw spatial concepts and relationships from activities

6

Topic

Content

Hours

5

Data analysis and interpretation

· Read and interpret presented quantitative information in tables, charts or graphs

o Instructions on reading

· Statistics: collection, analysis and interpretation of numerical data

o Critically examine statistics given

· Exploration of events related to chances

(intuitive idea of probability)

6

Total

30

Assessment

Coursework : 100%

Main References

Valsa Koshy and Jean Murray (2002). Unlocking numeracy. London.

David Fulton Publishers.

David Coles and Tim Copeland (2002). Numeracy and Mathematics

Across the Primary Curriculum. London. David Fulton Publishers

Further references

Share, Margaret (2001). Numeracy on display. Blair Publications Ltd

Jerry Howett (2000). Number power ( a real woreld approach to

Maths). Contemporary Books. USA

Mark Patmore (2002). The numeracy skills test. Learning Matters. UK


EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner)

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

(Pengajian Profesional)

Nama Kursus

Murid dan Alam Belajar

(Learning and the Learner)

Kod Kursus

EDU 3103

Kredit

3(3+0)

Jam Kontak

45 jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

Prasyarat

Tiada

Semester

Kedua

Hasil Pembelajaran

 1. Menjelaskan konsep alam belajar dan pengajaran-pembelajaran.
 2. Menjelaskan kepentingan alam belajar dalam perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak.
 3. Menghuraikan teori-teori pembelajaran utama dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran.
 4. Mengaplikasi pengetahuan tentang perbezaan individu, gaya pembelajaran dan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
 5. Memilih dan mengaplikasi pendekatan serta strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai berdasarkan teori pembelajaran.
 6. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Sinopsis

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran.

This course encompasses the child’s learning environment; various learning theories; implications of individual differences, motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning.


Tajuk

Kandungan

Jam

1.

Alam Belajar

· Konsep alam belajar

- Konteks belajar dan komuniti pembelajaran

· Pengalaman belajar kanak-kanak

- Pengalaman langsung (first hand experience)

· Peranan dan kepentingan main (play) dalam proses pembelajaran kanak-kanak

· Ciri-ciri dan jenis-jenis main

6

2.

Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran

· Pengertian pengajaran dan pembelajaran

· Prinsip-prinsip pembelajaran

· Jenis-jenis pembelajaran

3

3.

Teori-teori Pembelajaran

· Teori Behaviouris

· Teori Kognitif dan Konstruktivis

· Teori Pembelajaran Sosial

· Pendekatan Humanistik

· Implikasi teori-teori pembelajaran terhadap pengajaran-pembelajaran

· Implikasi teori-teori pembelajaran terhadap pengajaran-pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas.

12

4.

Model, Pendekatan, Strategi Dan Kaedah Pengajaran

· Model-model pengajaran seperti yang berikut:

- Model Pemprosesan Maklumat

- Model Behaviouris

- Model Sosial

- Model Personal

· Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

· Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik berdasarkan model pengajaran – Pedagogi Bestari

15

5.

Perbezaan Individu Dan Pembelajaran

· Kecerdasan

· Pelbagai kecerdasan murid (Gardner)

· Kecerdasan emosi (EQ)

· Gaya Berfikir

· Gaya Pembelajaran

· Implikasi Perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran

3

6.

Motivasi Dan Pembelajaran

· Perspektif Behavioris

· Perspektif Kognitivis

· Perspektif Humanistik

· Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

3

7.

Pembentukan Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif

· Mereka bentuk pelan tindakan persekitaran pembelajaran kondusif

3

JUMLAH

45

Penilaian

Kerja Kursus (50%)

Peperiksaan (50%)


Rujukan Asas

Elizabeth,W. & Jane,A.(2005). Play, learning and the early

childhood curriculum.(2nd ed.).London:Paul Chapman.

Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn & Bacon.

Woolfolk, A.E. (2004). Educational psychology, (9th ed.).New

Jersey : Prentice Hall.

Rujukan Tambahan

Bennett, N., Wood,E. & Roger,S. (1997). Teaching through play:

Teachers’ thinking and classroom practice. Buckingham:Open

University Press.

Brearly,M.(2001).Emotional intelligence in the classroom.

Carmarthen Wales:Crown House Publishing Ltd.

Elias,M.J. & Arnold,H.(2006).The educator’s guide to emotional

intelligence and academic achievement:Social-emotional

learning in the classroom. CA:Corwin Press.

Ellington,H. & Earl,S.(1999).Facilitating student learning.Skudai:

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Rief,S.F.,Heimburge,J.A.(2006).How to reach and teach all
children in the inclusive classroom:Practical strategies,

lessons and activities.(2nd ed.).Canada:John Wiley &Sons.

Slavin, R.E. (2005). Educational psychology.Theory and practice.

(5th ed.).Boston:Allyn and Bacon.

Strong,R.W.,Silver,H. &Perini,M.J.(2000).So each may learn:

Integrating learning styles and multiple intelligences.U.S.:

ASCD.

Tomlinson,C.A. & McTighe,J.(2006).Integrating differentiated

instruction and understanding by design:Connecting content

and kids. U.S.A.:ASCD.

Wood,E. & Attfield,J.(2005). Play, learning and the early

childhood curriculum.(2nd Ed.). London: Paul Chapman.


BAE3104 Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Bahasa Arab

(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Nama Kursus

Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Bahasa Arab

(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Kod Kursus

BAE3104

Kredit

3(2+1)

Jam Kontak

60 jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Arab

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama / Kedua

Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep pengajaran mikro dan makro.

2. Menerang dan mempraktikkan kemahiran- kemahiran asas dalam pengajaran mikro dan makro.

3. Menghasilkan rancangan pengajaran yang lengkap.

4. Memilih teknik dan strategi yang sesuai dengan sesi pengajaran dan pembelajaran .

5. Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro ,cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily, weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.


Tajuk

Kandungan

Jam

1

الجانب النظري

مهارات التدريس:

· مفهوم مهارة التدريس

· أنواع مهارات التدريس

· مكونات عملية التدريس

3

2

التعليم المصغر :

· مفهوم التعليم المصغر

· أهداف التعليم المصغر

· خصائص التعليم المصغر

· مزايا التعليم المصغر

3

3

أنواع مهارات التدريس

· مهارة تهيئة غرفة الصف

· مهارة إدارة اللقاء الأول

· مهارة تهيئة الطلاب لموضوع الدرس الجديد

· مهارة الشرح

· مهارة تحسين الإتصال وإعداده وتطبيقه

· مهارة جذب الإنتباه وإعداده وتطبيقه

· مهارة إثارة الدافعية وإعداده وتطبيقها

· مهارة توجيه التعزيز وإعداده وتطبيقه

· مهارة طرح الأسئة وإعداده وتطبيقه

· مهارة تعيين الواجبات ومعالجتها

· مهارة تنفيذ العروض العمليثة

15

4

التعليم المكبر

· مفهوم التعليم المكبر

· أهداف التعليم المكبر

· مراحل تنفيذ التعليم المكبر

6

5

كيفية صياغة الأهداف أو نواتج التعلم

· مستويات نتاج التعلم

· الأهداف السلوكية

3

1.

التطبيق العملي

إعداد خطة التدريس

· خطة التدريس الفترية

· خطة التدريس الأسبوعية

· خطة التدريس اليومية

10

2.

التطبيقات العملية والتقييم الذاتي

20

Jumlah

60

Pentaksiran

Kerja kursus – Latihan Pengajaran Mikro & Makro 60%

Peperiksaan Akhir 40%

Rujukan Asas

حسن حسين زيتون ، ( 2001) مهارات التدريس ، القاهرة.

حسن حسين زيتون ( 2001 ) تصميم التدريس رؤية منظومية ،القاهرة.

محمد صالح سَمك ( 2000) فن التدريس للتربية اللغوية، القاهرة .

Rujukan Tambahan

إمام مختار حميدة وأ.د. أحمد النجدى،( 2003 ) مهارات التدريس، القاهرة:

الناشر مكتبة زهراء الشرق.

محمد كمال عبدالحميد زيتون ( 2003 )التدريس نماذجه ومهاراته ، القاهرة:

عالم الكتب.


PIM3104 PENDIDIKAN AQIDAH SEKOLAH RENDAH

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

(Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

Nama Kursus

Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

(Faith Education For Primary School)

Kod Kursus

PIM3104

Kredit

3(3+0)

Jam Kontak

45 Jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Kedua

Hasil Pembelajaran

1. Menghurai konsep Aqidah dalam Islam.

2. Menganalisis dan menghurai kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Aqidah berkesan dan menarik.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.

The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and teaching practical.

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Pengenalan konsep Aqidah dalam Islam.

· Definisi

· Kedudukan Aqidah dalam Islam

5

2

Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

· Konsep

· Pelaksanaan

· Kesan

5

3

Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6.

· Cerakin tajuk

· Perincian isi kandungan

10

4

Aplikasi Strategi Pengajaran & Pembelajaran Aqidah

Tahun 1- 6 :

6

5

Penyediaan Rancangan Pengajaran Aqidah Tahun 1-6.

· Semester

· Mingguan

· Harian

4

6

Amali pengajaran Akidah

15

Jumlah

45

PIM3103 PENDIDIKAN AL-QUR'AN SEKOLAH RENDAH

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

(Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

Nama Kursus

Pendidikan Al Quran Sekolah Rendah

(Al-Quran Education For Primary School)

Kod Kursus

PIM3103

Kredit

3(3+0)

Jam Kontak

45 Jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Kedua

Hasil Pembelajaran

1. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Al-Quran;

2. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman.

3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dengan betul.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran, iaitu pengenalan kepada Al-Quran, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kursus ini juga membincangkan strategi, penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran.

This course focuses on introduction to Al-Quran education, application ‘tajwid’ rules in reciting, memorizing and interpreting of the Quran verses. It also discusses the strategy, lesson planning and teaching-learning of al Quran.

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Pengenalan kepada Al-Quran

 • Rasm Uthmani
 • Jenis bacaan Al-Quran
 • Adab dengan Al-Quran

7

2

Aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Quran

 • Hukum Tajwid.
 • Juz Amma
 • Surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah

10

3

Tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

 • Pengenalan surah
 • Huraian
 • Pengajaran

10

4

Aplikasi strategi pengajaran asuhan tilawah Al-Quran

 • Ayat bacaan
 • Ayat hafazan
 • Ayat kefahaman

6

5

Penyediaan rancangan pengajaran asuhan tilawah

Al-Quran

 • Semester
 • Mingguan
 • Harian

6

6

Amali pengajaran asuhan tilawah al Quran

6

Jumlah

45

Pentaksiran

Kerja Kursus 50 %

Peperiksaan Akhir 50 %

Rujukan

Asas

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rujukan

Tambahan

Abdullah Basmih. (1985).Tafsir pimpinan al-rahman kepada pengertian al-Quran, Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri,

Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabishi. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abd.Halim Ibrahim (1968), Al-muwajjah al-fanni fi-turuq at- tadris. Misr: Darul Ma’arif

Al-Husaini Muhammad Ali Khalaf, Fathul al-majid fi al- ‘ilmi tajwid, Qahirah: Tab’ah Hijazi.

Al-Baidhawi , Nasir al-Din Abi Abdullah bin Umar bin Muhamad al-Syarazi , Anwar al-tanzil wa asrar al-ta’wil , Beirut , Dar Sadir.

Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2004). j-QAF: Panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran & pembelajaran.

Yusuf Qardawi, Dr. (1999). Kaifa nata’amul ma’a al-Quran al-karim (berinteraksi dengan Al-Quran). Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani

Pentaksiran

Kerja Kursus 50 %

Peperiksaan Akhir 50 %

Rujukan

Asas

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan

Tambahan

Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-qabishi. Kuala lumpur: DBP.

Abdul Qadir Ahmad. (1980). Turuq al-ta`lim al-tarbiyah Islamiyah. Mesir: Maktabah an-Nadhah.

Budiman Radhi (1983). Falsafah rukun Islam. Cetakan Kedua. Singapura : Pustaka Nasional.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR

Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah.

Al-Jamali, Muhammad Fadhil (1982), Nahwa tauhid al-fikri al-tarbawi fi al-‘alam al-Islami. Tunisia: Dar Tunisia al-Nasyari

1 comment:

محمد حذوان بن حميدان said...

selamat menempuh semester baru yang bakal tiba dgn smgat dan azam yg baru.. (^_^)